4400

4400


دارای رسوبزدایی وضد مواد معدنی با سیستم کنترل الکترونیکی مواد معدنی CAPT

قابل استفاده در حالت نشسته و بدون خستگی

آماده شدن بخار در 3 دقیقه

ظرفیت 0.75 لیتر

نوع ماده ضد رسوب TYPE (E)

دارای قفل ایمنی برای حمل و نقل

دارای کار تریج ضد رسوب